Thông tin giống gà HKVX 057

Mã số: HKVX 057

Cha: HKVX 011

Mẹ: HKVX 004

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Mô tả:

Giá bán: 2.000.000 VNĐ

Ngày khai sinh: 03/02/2021

Dòng Pama lùi tát

Mẹ thưởng đẳng quý tộc Thái Lan, trại Meesuwan (anh Bird)

Bố đỉnh cao C1 Bình định, đã ra con ăn bảng tiền trăm, khung xương liền lạc tuyệt vời

Mã số: HKVX 057

Cha: HKVX 011

Mẹ: HKVX 004

Trại: Hùng kê viễn xứ Farm

Con

Mã số : HKVX 011

Cha : na

Mẹ : na

Trại : Hùng kê viễn xứ Farm

Bấm vào để xem chi tiết
Cha

Mã số : HKVX 004

Cha : HKVX A007

Mẹ : HKVX A008

Trại : Hùng kê viễn xứ

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Mã số : HKVX 004

Cha : HKVX A007

Mẹ : HKVX A008

Trại : Hùng kê viễn xứ

Bấm vào để xem chi tiết
Mẹ

Video gà đang giao dịch